Wat doet de JVO-Stichting / PLANSCHADE.NET

De Johan van Oldenbarnevelt Stichting houdt zich bezig met bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en het recht van de ruimtelijke ordening. Dit deel van het recht is enerzijds weerbarstig en moeilijk toegankelijk, anderzijds sterk in ontwikkeling. Hoewel de meeste overheden er van tijd tot tijd mee te maken hebben, ontbreekt het veelal aan specialistische kennis en ervaring binnen de eigen organisatie.

In deze leemte wil de Johan van Oldenbarnevelt Stichting voorzien. Zij onderzoekt en adviseert bij schadekwesties die voortvloeien uit overheidshandelen, onverschillig of daaraan het predicaat rechtmatig of onrechtmatig zou moeten worden toegekend. De stichting is ontstaan op initiatief van een aantal gemeenten die behoefte hadden aan een dergelijk objectief, deskundig instituut.

Waarom de JVO Stichting:

Planschade
Veel burgers zinkt de moed in de schoenen, wanneer zij, na een soms jarenlange, vergeefse procedure om ontwikkelingen tegen te houden, hun gemeentebestuur opnieuw moeten benaderen voor vergoeding van de geleden schade. Anderzijds zijn de verwachtingen over de mate waarin de schade vergoed kan worden, niet zelden, te hoog gespannen.

Een gemeentebestuur dat een dergelijke schadeclaim snel kan afdoen en daarbij inzichtelijk maakt hoe de schaderegeling in elkaar zit en waarom een vordering soms niet volledig wordt gehonoreerd, zal wellicht niet meteen op sympathie maar toch waarschijnlijk wel op begrip van de burger mogen rekenen.

 

Schadevergoedingsrecht
Het systeem van schadebehandeling, zoals de Johan van Oldenbarnevelt Stichting dat heeft  ontwikkeld, is gericht op een snelle afwikkeling  en inzichtelijkheid. Voor zowel de overheid als de burger moeten  de overwegingen en conclusies helder zijn. Schadevergoedingsrecht is geen abracadabra, maar een logische en consistente serie overwegingen die onmiskenbaar leiden tot een bepaalde conclusie.

De methode die de Johan van Oldenbarnevelt Stichting toepast, betekent een nieuwe dimensie in het bestuurlijk schadevergoedingsrecht. Wat de betrokkenheid van de gemeentebesturen daarbij  betreft, is artikel 6.1 van de wet op de ruimtelijke ordening (WRO) natuurlijk het meest bekende voorbeeld. Daarnaast zal de ontwikkeling van het fenomeen zelfstandig schadebesluit aan veel gemeentebesturen niet ongemerkt voorbij zijn gegaan.

Niet alle gemeenten voelen  de behoefte om zich op dit terrein volledig te bekwamen en geven de voorkeur aan  externe adviseurs. De Johan van Oldenbarnevelt Stichting is zo’n adviseur. Het centrum voor bestuurlijk schadevergoedingsrecht is voor  overheden, in het bijzonder gemeenten, een betrouwbare partner bij de behandeling en afhandeling van bestuurlijke schadeclaims.

 

Betrouwbare partner
Wat maakt de Johan van Oldenbarnevelt stichting tot een betrouwbare partner?

  • Kwaliteit: De ervaren juristen van de stichting zijn zonder uitzondering veel gevraagd op het terrein van het bestuursrecht en  staan voor hun  product.
  • CommunicatieDe Johan van Oldenbarnevelt Stichting wil niet werken als een blackbox, waarin de gemeente een bepaalde input deponeert, en die na verloop van tijd als een soort duveltje uit een doosje met een rapport komt. Ze hecht eraan om met de opdrachtgever goed te communiceren over de aard van de claim, het ontstaan daarvan, de relevante aspecten en een eventuele wijze waarop de gedupeerde kan worden bejegend. Uiteraard gebeurt  dit zonder dat de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de stichting in gevaar komt. Ook  met de gedupeerde wordt contact opgenomen en krijgt ook die alle gelegenheid zijn of haar standpunt toe te lichten.
  • Snelheid: Niets is zo fnuikend voor zowel de gedupeerde als het gemeentebestuur om lang te moeten wachten op een rapportage, nadat de claim eenmaal op tafel is gelegd. Met de opdrachtgever worden desgewenst tijdschema’s afgesproken.
  • Openheid: De Johan van Oldenbarnevelt Stichting doet er alles aan om de uitgangspunten en overwegingen zo inzichtelijk mogelijk te maken.

 

Over de activiteiten van de Stichting en de voorwaarden van de advisering kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze directie.