Planschade

Planschade is voor een belangrijk deel theoretisch. Dat betekent dat er in kaart moet worden gebracht wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe planologische situatie.  Daarbij wordt er een invulling gemaakt van wat er op grond van de oude planologie maximaal mogelijk is  en wat er op grond van de nieuwe planologie maximaal mogelijk is.  Hierdoor kan er een planologische verslechtering ontstaan, die tot een waardevermindering kan leiden van de onroerende zaak. Dat betreft meestal een woning, kantoor of bedrijf.

We beoordelen dergelijke situaties objectief met onze vaste taxateurs en zeer ervaren seniorjuristen.  Omdat de beoordeling en analyse een mix zijn  van kennis van vastgoed, juridische zaken  en economie, vergt de rapportage veel van de kennis en vaardigheden van de taxateurs en seniorjuristen.

Een aantal gemeenten schakelt de JVO al 12 jaar als planschadecommissie in als vaste adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders.

Wat is Planschade?

Planschade ontstaat wanneer een juridische gebiedsontwikkeling negatief van invloed is op de waarde van een onroerend goed. Dit kan zijn een stuk grond, een gebouw of een woning. Ook kunt u als gevolg van de juridische gebiedsontwikkeling inkomensschade oplopen. Er kan sprake zijn van indirecte planschade of directe planschade. Bij indirecte planschade voltooit zich een juridische wijziging op een ander perceel, waardoor de waarde van uw perceel en/of pand vermindert. Denk bijvoorbeeld aan een vrijstaande woning met vrij uitzicht over weilanden. Wanneer in die weilanden de juridische mogelijkheid voor de aanleg van een industrieterrein gerealiseerd wordt, vermindert hierdoor de waarde van de woning. Directe planschade ontstaat wanneer een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van uw perceel in negatieve zin verandert. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van een nieuw te bouwen schuur of het vervallen van een bedrijfsbestemming.

Hoe bereken je planschade?

Planschade ontstaat meestal als gevolg van een gewijzigd bestemmingsplan. Om de schade te berekenen, kijken we naar de marktwaarde van het object voor de wijziging van het bestemmingsplan en de marktwaarde van het object na de wijziging van het bestemmingsplan. Het nadelige verschil kan voor vergoeding in aanmerking komen. Houd u er rekening mee dat een deel van de waardevermindering nooit vergoed wordt. Dit gedeelte is het wettelijk bepaalde forfait en bedraagt tenminste 2% en kan oplopen tot wel 5%. Het forfait wordt berekend over de oorspronkelijke waarde van het object. Wij hebben een ervaren en beëdigd taxateur in dienst die genoemde waarden onafhankelijk vaststelt.

Planschadeaanvraag indienen

Afhankelijk van de lokale wetgeving, dient de planschade meestal te worden aangevraagd met een specifiek hiervoor bedoeld aanvraagformulier. Dit kan per overheidsinstantie verschillen. Cruciale punten zijn een juiste duiding van de oorzaak van de schade, het schadebedrag en een gegronde motivering van de opbouw van het opgegeven schadebedrag. Zomaar iets inschieten met het idee “ik kijk wel of ik iets terug krijg” is zeer onverstandig. Om een redelijke kans te maken op een realistische vergoeding dient u een zeer goed onderbouwde aanvraag in te dienen. In het hoofdstuk hierna leest u hier meer over.

Planschade in 2023

Naar verwachting treedt in januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt de oude Wet ruimtelijke ordening en heeft als doel de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. De vergoeding van planschade uit de oude wet, valt in de nieuwe wet  onder het hoofdstuk ‘Nadeelcompensatie’.  Nadeelcompensatie wordt de overkoepelende term voor schade die veroorzaakt is door de overheid. Ook inhoudelijk verandert het vergoedingsstelsel van planschade. Wij zijn koploper in kennis over de nieuwe Omgevingswet; we geven hierover trainingen aan onder meer de overheid, de bouwsector, raadsleden en juristen.