Gemeenten

De JVO verricht  vanaf 1998 diensten voor  gemeenten onder meer in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten  (VNG). Door deze samenwerking en de seminars, die de JVO organiseert,  zijn we goed geïnformeerd over de gang van zaken bij  gemeenten op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.  De JVO werkt in het hele land en is goed op de hoogte van lokale situaties.  Deze basiskennis maakt een snelle en adequate werkwijze mogelijk.  Daarnaast heeft de JVO een grote databank van jurisprudentie opgebouwd. De grenzen van het planschaderecht worden bepaald door de jurisprudentie.

De seniorjuristen en taxateurs zijn afkomstig uit onder andere gemeenten, provincies en de rechterlijke macht. Dit brengt met zich mee dat zij goed kunnen inspelen op de kwaliteitseisen die gemeentebesturen en ambtenaren stellen aan de dienstverlening. Daarbij levert de JVO tevens ondersteuning bij procedures rond  bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en de Raad van State.

Gaarne komen we op korte termijn langs bij uw gemeente om een toelichting te geven op de diverse rapportages, seminars en lezingen van de JVO. Een korte e-mail is voldoende.