Provincies

De provincie  is verplicht om bij de rechtmatige uitoefening van publieke taken schade te vergoeden. Dit beginsel stamt uit de tijd van Napoleon: “Egalité devant les charges publiques”. Wanneer rechtspersonen als gevolg van overheidshandelen – in vergelijking tot anderen – onevenredig hard worden getroffen, verdienen ze compensatie.   In de nieuwe wet Nadeelcompensatie wordt deze vergoeding uitgewerkt.  Een voorloper van deze regeling is het begrip planschade zoals dat in de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vastgelegd (artikel 6.1 Wro).

Naar het oordeel van de JVO is het opnemen van een algemene nadeelcompensatieregeling in de Awb een bevordering van de overzichtelijkheid,  met name voor de burgers.  De invoering ervan betekent dat een groot aantal nadeelcompensatieregelingen kan  vervallen.

In dit kader ondersteunt de  JVO  provincies bij risicoanalyses, planschade, nadeelcompensatie en taxatie van onroerende zaken.  De JVO heeft verscheidene  provincies als maatschappelijk partner bijgestaan  in het voortraject bij aanbestedingen op het gebied van schadevergoedingen.

Vragen en informatie naar het servicepakket beantwoorden wij graag.